Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА SPAREPARTS.TOMEKO.BG
за използване на интернет сайта и електронния магазин https://spareparts.tomeko.bg, включително и за сключването на договор за покупко-продажба на кухненско и барово оборудване и съоръжения чрез този електронен магазин

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Данни за търговеца, осъществяващ електронна търговия:
Наименование на търговеца
„Томеко“ ООД
ЕИК
130108196
ДДС номер
BG 130108196
Седалище и адрес на управление
гр. София 1836, район „Подуяне“, ул. „Станислав Доспевски“ № 101 Б
Телефони за контакт
02 419 05 55
089 410 05 55
E-mail
spare.parts@tomeko.bg

1.1. Настоящите общи условия уреждат взаимотношенията между “ТОМЕКО“ ООД, ЕИК: 130108196, със седалище и адрес на управление: гр. София,  район „Подуяне“, ул. „Станислав Доспевски“ № 101 Б, представлявано от управителите Георги Димитров Георгиев и от Илиян Георгиев Илиев, от една страна, наричан Продавач, и лицата ползващи сайта и електронния магазин, намиращ се на интернет адрес https://spareparts.tomeko.bg/, включително тези сключващи договор за покупко-продажба на кухненско и барово оборудване и съоръжения, наричани по-долу Клиенти, от друга страна.

1.2. По смисъла на тези общи условия „Клиент“ е всяко лице, което е заредило в browser-a си интернет адреса https://spareparts.tomeko.bg/ и разглежда съдържанието и/или се е регистрирало на сайта https://spareparts.tomeko.bg и/или е извършило поръчка на оборудване и/или съоръжения.

1.3. С използването на този интернет сайт и електронен магазин, както и на всяко компютърно/мобилно приложение, което заимства данни от тях (доколкото по отношение на последното не са приложими други Общи условия, изключващи или допълващи настоящите), Клиентите изразяват съгласие разпоредбите на настоящите Общи условия да бъдат обвързващи спрямо тях по отношение на предоставяния достъп до тях така, както е описано по-долу.

1.4. Продавачът си запазва правото да променя или допълва Общите условия без предизвестие, като публикува актуалната редакция на „Общи условия“ на сайта https://spareparts.tomeko.bg.

1.5. Договорът за покупко-продажба на кухненско и барово оборудване и съоръжения между Продавача и Клиент се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Продавача с изпращането на проформа фактура съгласно чл. 2.8 от настоящите общи условия.

1.6. Чрез електронна поръчка от електронния магазин могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни във виртуалната кошница на Клиента. 

1.7. Уебсайтът https://spareparts.tomeko.bg е уеб-базиран електронен каталог на „Томеко“ ООД, предоставящ информация за предлаганите с намаление от дружеството стоки. Продавачът има право по всяко време да променя съдържанието на каталога и начина на достъп до информацията в него. Уебсайтът предоставя възможност за осъществяване на поръчки след регистрация на юридическо лице, с оглед на което разполага и с функционалности на електронен магазин.

II. РЕГИСТРАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

2.1. Регистрацията на сайта https://spareparts.tomeko.bg е напълно безплатна и се осъществява доброволно от Клиентите, като тя е необходима при ползването само на определени функционалности от сайта.
2.2. За преглеждане на сайта и запознаване с неговото съдържание не е необходимо осъществяване на регистрация.
2.3. Регистрация и поръчка в сайта на „https://spareparts.tomeko.bg” могат да правят само юридически лица.
2.4. Заявка за регистрация се извършва от Клиента в реално време с въвеждането на следната информация: потребителско име, e-mail, парола, наименование на дружеството и правната му форма, седалище и адрес на управление (вкл. област, град, адрес), ЕИК, телефон – стационарен и/или мобилен, материално отговорно лице (МОЛ), както и информация относно данните за доставка (вкл. област, град, адрес, пощенски код). След като въведе посочената информация, Клиентът трябва да отбележи с отметка, че се съгласява с разпоредбите на настоящите общи условия. Полетата, които задължително трябва да бъдат попълнени от Клиента, са отбелязани със знак „звездичка“. 
2.5. След попълване на необходимата информация и натискане на бутона „регистрация“,  Клиентът изчаква в рамките на два работни дни заявката за регистрация да бъде одобрена от администратор на Продавача. След като регистрацията бъде одобрена, Клиентът получава потвърдителен e-mail с информация за въведените от него данни.
2.6. След като Клиентът е създал потребителски профил и е получил потвърдителен e-mail от администратор на Продавача, същият може да добави желаните стоки във виртуалната си кошница.
2.7. След като Клиентът е добавил във виртуалната си кошница оборудването и/или съоръженията, които желае да поръча, същият следва да кликне върху изображението на кошница в горния десен ъгъл. След като прегледа съдържанието на своята кошница и го одобри, същият отбелязва съгласието си с настоящите общи условия и политиката за поверителност и натиска бутона „поръчай“, с което финализира извършването на поръчката и същата се изпраща за одобрение от администратор на Продавача.
2.8. След като администратор прегледа направената поръчка и провери наличността на поръчаното оборудване и/или съоръжения, същият изпраща по e-mail на Клиента проформа фактура, съдържаща информация относно начините и срока на плащане, както и срока за доставка на съответното оборудване и/или съоръжения.
2.9. С изпращането на потвърдителен имейл до Клиента, съдържащ приложена проформа фактура, договорът между Продавача и Клиента се счита за сключен.
2.9.1. Договорът се сключва на български език.
2.9.2.  Договорът ще бъде съхраняван от Продавача чрез съответните лог файлове и записи, отнасящи се до осъществяване на поръчката и мейл-потвърждението ѝ.
2.9.3. Поправка на грешка при въвеждането на информация Клиентът може да направи чрез имплементираните функционалности след вход в създадения от него потребителски профил.
III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Посочените на сайта цени са в български лева и са без включен ДДС.
3.2. Продавачът си запазва правото да променя без предупреждение цените по всяко време. Посочената в момента на извършване на поръчката цена е крайна и включва всички данъци и такси, с изключение на разноските, посочени в чл. 3.3 по-долу. Клиентът е длъжен да заплати обявената в момента на поръчката цена.
3.3. В крайната цена не са включени разходи за транспорт и монтаж на поръчаните стоки.
3.4. С оглед получената по чл. 2.8 от настоящите общи условия проформа фактура, Клиентът е длъжен да извърши плащане съобразно посочените в нея начини и срокове.
3.5. Ако поръчаното оборудване и/или съоръжения е/са налично в склада на Продавача в момента на потвърждение на поръчката, Клиентът дължи авансово плащане на целия размер на цената.
3.6. Плащането на поръчаното оборудване и/или съоръжения е чрез банков превод по посочена в проформата банкова сметка.
3.7. При плащане по банков път, Клиентът посочва като основание за извършеното плащане номера на проформа фактурата.
3.8. След извършено плащане по чл. 3.5 Продавачът изпраща на Клиента чрез e-mail окончателната фактура за платената сума.
3.9. Намалените цени на стоките са обозначени, като старата цена е задраскана в черно, а новата цена е в зелен цвят.
IV. ДОСТАВКА
4.1. Доставката е за сметка на Клиента и се извършва от куриер или представител на Продавача. Доставката се извършва до: врата на апартамент или офис за сгради с работещ асансьор, позволяващ качването на уредите; врата на двор, при къщи с дворно място или до врата на къща при къщи без дворно място, до които има проходим автомобилен път; вход на жилищна сграда, когато същата няма работещ асансьор; офис на куриерска фирма, както и при всяка друга хипотеза, необхваната от горепосочените условия, когато извършването на доставката на посочения адрес е възможно.
4.2. Когато адресът за доставка не отговаря на нито една от посочените в чл. 4.1 хипотези, Клиентът заплаща допълнително стойността на доставката съгласно обявената от куриерската фирма тарифа. Ако доставката се извършва от служител на Продавача, същият предварително обявява в e-mail цената на доставката, която се заплаща в момента на предаване на оборудването/съоръженията.
4.3. За поръчки с адрес на доставка извън пределите на Република България Клиентът заплаща цена съобразно условията на куриерската фирма, с която Продавача работи. Ако за извършването на доставка в държави, които не са част от Европейския съюз, се дължат допълнителни такси, мито или други данъци, същите са за сметка на Клиента. 
4.4. Продавачът ще достави поръчаното оборудване и/или съоръжения чрез куриерски услуги или чрез свой представител. Куриерската услуга може да бъде извършена до адрес на Клиента или до офис на куриерската фирма. Клиентът има възможност да получи поръчката си лично от обект на Продавача. Това обстоятелство се отбелязва в момента на извършване на поръчката и Клиентът посочва своя избор за получаване на стоките.
4.5. Срокът за доставка на оборудването и/или съоръженията, с които Продавачът разполага на склад е до 3 дни от датата, на която плащането по чл. 3.5 е отчетено в системата на Продавача. За оборудването, което подлежи на внос, срокът на доставка е до 45 (четиридесет и пет) дни от извършване на авансовото плащане съобразно посоченото в издадената проформа фактура.
4.6. Клиентът е длъжен да осигури достъп за извършване на доставката на посочения от него адрес на датата, обявена в e-mailа по чл. 4.5 от настоящите общи условия. Ако на тази дата служителят на Продавача не може да извърши доставката поради липса на осигурен достъп, рискът от случайното погиване или повреждане на вещта от този момент нататък се носи от Клиента. Продавачът уведомява Клиента чрез e-mail къде се помещава поръчаното от него оборудване и/или съоръжения, както и в какъв срок същите следва да бъдат потърсени. Ако последният е избрал доставка чрез куриерска услуга и оборудването и/или съоръженията не са потърсени в предвидените от куриерската услуга срокове, Продавачът заявява връщането им, като уведомява Клиента къде се помещава поръчаното от него оборудване/съоръжения и в какъв срок същите следва да бъдат потърсена срещу заплащане на извършените разноски по съхранението и транспорта на поръчаните вещи. След изтичане на този срок Продавачът не носи отговорност за непотърсеното оборудване и/или съоръжения.
4.7. Доставката се счита за извършена и собствеността върху оборудването и/или съоръженията прехвърлена в момента на предаването им на Клиента или на оторизиран от него работник или търговски помощник, за удостоверяване на което се подписва приемо-предавателен протокол. Подписването на приемо-предавателния протокол се извършва от законните представители на страните или от упълномощени от тях лица. Когато доставката се извършва от куриер, приемането се удостоверява с полагането на подпис на товарителницата/транаспортния документ от страна на законния представител на дружеството, или на упълномощено от него лице.
4.8. Клиентът се задължава да прегледа оборудването и/или съоръженията в 1 (едно) -дневен срок след получаването им и подписването на приемо-предавателния протокол по чл. 4.7 от настоящите условия и ако същите не отговарят на изискванията, да уведоми Продавача в този срок. Ако Клиентът не направи това, оборудването и/или съоръженията се смятат за одобрени и приети като съответстващи на изискванията.
V. МОНТАЖ
5.1. В случаите, в които Клиентът има нужда от монтаж на оборудването и/или съоръженията, същият се свърза с Продавача (по e-mail или телефон), за да бъде уговорена дата за посещение от сервизен специалист на Продавача, както и да бъде уточнена дължимото възнаграждение за извършване на монтаж на съответното оборудване и/или съоръжения.
5.2. При посещение от сервизен специалист, страните подписват Протокол, с който се установява съответствието на обекта с условията, необходими на Продавача за монтаж на доставеното оборудване и/или съоръжения. Монтажът на доставеното оборудване и/или съоръжения се извършва в 3-дневен срок от подписването на този Протокол след заплащане на цената за извършване на монтаж на съответното оборудване и/или съоръжения по някой от начините, предвидени в чл. 3.7.
5.3. В еднодневен срок след завършване на монтажните дейности Продавачът и Клиентът подписват приемо-предавателен протокол, с който Клиентът приема извършените дейности. В случай на отказ, той следва да бъде писмено аргументиран от Клиента в посочения в предходното изречение еднодневен срок. Продавачът извършва инструктаж на служителите на Клиента, относно начина и условията за експлоатация на монтираното оборудване и/или съоръжения. За удостоверяване на извършения инструктаж се подписва Декларация от страните.
VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
6.1. Срокът на гаранционно обслужване е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за извършена доставка. В случай на извършен монтаж съгласно част V от настоящите общи условия, срокът на гаранционно обслужване започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 5.3.
6.2. Гаранционните условия са подробно описани в гаранционните карти на доставеното оборудване и/или съоръжения и следва да бъдат съобразени от Клиента при предявяване на рекламации.
6.3. Гаранцията включва: отстраняване на фабрични дефекти, разходи за труд и резервни части. Гаранцията не покрива дефекти причинени от неправилната експлоатация и/или неправилно съхранение на оборудването и/или съоръженията, предмет на настоящите Общи условия или договор, сключен между страните, за отстраняването на които се извършва пряко договаряне с Клиента и е за негова сметка.
6.4. При констатиране на повреда по време на гаранционния срок, Клиентът писмено уведомява Продавача в двудневен срок от установяването й.
6.5. В двудневен срок от получаване на уведомлението по чл. 5.4. от настоящите Общи условия, Продавачът се задължава да осигури свой упълномощен представител за извършване на оглед на място, ако оборудването и/или съоръженията е трайно прикрепено към помещението.
6.6. Разпоредбата на чл. 6.5. от Общите условия не се прилага в случаите, когато Клиентът е констатирал повреда на преносими и/или малки, настолни уреди. В тези случаи, Клиентът следва да достави повреденото оборудването и/или съоръженията в някоя от сервизните бази на Изпълнителя, където да бъде отстранена повредата.
6.7. Гаранционният сервиз се извършва единствено от специалисти на Продавача или упълномощено от него трето лице.
6.8. Продавачът не носи отговорност за повреди, причинени от неправилна експлоатация или възникнали при опит за отстраняването на повреди от неоторизирани лица.
6.9. При нужда от следгаранционно обслужване, Клиентът се свързва с Продавача и страните уговарят условия за извършването му, които не са обект на настоящите общи условия.
VII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
7.1. Продавачът се освобождава от отговорност за неизпълнение на договора, явяващо се пряка и непосредствена последица от настъпване на форсмажорни обстоятелства. Форсмажорни обстоятелства представляват непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
7.2. В случай, че продавачът се позовава на форсмажорни обстоятелства, същият незабавно известява Клиента, че са възникнали пречки от обективен характер, които ще осуетят изпълнението на доставката/монтажа на поръчаното оборудване и/или съоръжения.
7.3. Продавачът уведомява Клиента за момента на прекратяване на събитието.
7.4. В случаите на форсмажорни обстоятелства и доколкото те имат влияние върху сроковете на доставка или монтаж, съответните срокове се удължават с времето, през което е било налице непреодолима сила.
7.5. В случай, че съответното събитие продължи повече от 3 (три) месеца, двете страни имат право да се откажат от договора.
VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ
8.1. Продавачът „ТОМЕКО“ ООД, ЕИК: 130108196 е търговско дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Подуяне“, ул. „Станислав Доспевски“ № 101 Б .
8.2. Всеки Клиент може да се свърже с Продавача на следните телефони: 02 410 05 55 и 089 410 05 55, както и на следния e-mail: spare.parts@tomeko.bg , поместени на сайта https://spareparts.tomeko.bg/.
IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
9.1. Информация относно обработването на лични данни чрез  https://spareparts.tomeko.bg, вкл. използваните от „Томеко“ ООД бисквитки, е уредено в политика за поверителност на https://spareparts.tomeko.bg.
X. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
10.1. Дизайнът, структурата и художественото оформление на настоящия интернет сайт, както и неговият програмен код и всички, качени от Продавача материали и въведени данни, са предмет на регистрирани или нерегистрирани права на интелектуална собственост, а именно – право на търговска марка, авторско право, права върху бази данни и др. – притежавани от Продавача пряко или в качеството му на лицензополучател.
10.2.  Доколкото друго не е предвидено в настоящите Общи условия, Клиентът няма право да копира, изменя, публикува, разпространява, продава или прехвърля материали или други данни, качени в сайта, както и неговия програмен код или части от същите.
XI. ДРУГИ
11.1. Продавачът не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове и банери, публикувани на настоящия сайт https://spareparts.tomeko.bg.
11.2. Продавачът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Клиентът е посочил неверни, непълни или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен или неточен адрес.
11.3. Задължение на Клиента е да опазва предоставените му от Продавача потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на Продавача за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра. 
11.4. Продавачът не носи отговорност за вреди, причинени в следствие на умишлено претоварване на електронния магазин със заявки от страна на един или повече Клиенти, както и на вируси или на други увреждащи техниката агенти, които при използването на електронния магазин могат да увредят компютърното оборудване на Клиента, неговите компютърни програми, данни или друго имущество.
11.5. Клиентът следва незабавно да уведоми Продавача в случай на достъп до потребителския му профил, осъществен от неоправомощено лице, както и при всяко друго нарушение на информационната сигурност. Продавачът не носи отговорност за вредите, възникнали вследствие на неоправомощен достъп, независимо дали последният е извършен със или без знанието на Клиента.
11.6. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
11.7. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба на поръчани от електронния магазин стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова - спорът ще бъде отнасян за разрешаване пред компетентния български съд.
11.8. Настоящите Общи условия стават част от съдържанието на договора, сключен между „Томеко“ ООД и Клиента.
Дата на последна актуализация: 03.02.2021 г.